Zulu Language (isiZulu)

Jesu usifele isiphabanweni
Wa vuka futhi, ukusisindisa
Ndixolele zonke izono zam’
Ube uMngani, Nkosi no Msindisi wam’
Tjhintjha impilo yam, Uyenze entja
Umfundise Nkosi Ukuk’ philela

The Salvation Poem

Download