Kaonde Language (Kiikaonde)

Yesu wafwile pa musalabu
Nekubuka kupulusha ba eleka
Ndekelai mambo ami onse
Nekwikala mupulushi nkambo
Nkwashayi kumpimpula bumi bwami
Ke bupya nekwi kala wenu nkambo

Nsansawilo Ya Lupulukilo

Download