Filipino Language (Tagalog)

Hesus, sa krus, ika’y namatay
Nabuhay muli para mundo’y iligtas
Kasalanan ko ay patawarin mo
Maging panginoon, kaibigan ko
Tulungan mong magsimula muli
Buhay ko’y alay sa iyo

Ang Tula ng Kaligtasan

Download