Vietnamese Language (Tiếng Việt)

Giê-xu đã chết trên cây thập giá
Chúa sống lại rồi, để cứu loài người
Ngài tha thứ hết bao ô tội con
Tiếp con vào nhà Chúa, Vua, Bạn Hiền
Biến hoá, đổi thay con nên mới
Giúp con từng ngày sống luôn vì Ngài

BÀI CA CỨU RỖI

Download
All Versions & Translations