Mongolian Language (Монгол хэл)

Авралын найраг

Download


Есүс Та загалмай дээр нас барж
Төөрсөн бидний төлөө амилсан
Миний бүх гэм нүглийг уучилж
Аврагч, Эзэн, Анд минь болооч
Амьдралыг минь өөрчлөн, шинэчлээч
Аврагч Эзэн Таны төлөө

All Versions & Translations