Lunda Language (Chilunda)

Nzambi wafwili kukavari
Wasan’gukili kamwina ajimbala
Ngámwini ami nyiloná yami
Chamwinu chami, lomboli imbwambu ndami
Mbalumunaná wumi wikali
Wa uha kwashaná kukulongela

Tuheka Twa Wamwinu

Download
All Versions & Translations