Lozi Language

Liloko La Puluso

Download


Jesu neushwile fasi fapano
Mi wazuha ku pilisa Mu eza libi
Niswalele kwa libi zaka
Mupilisi, mulena mulikani
Fetula bupilo bwaka bube bobunca
Unituse mulena mulikani

All Versions & Translations