Hmong Language (Hmoob)

Kev Cawmdlim Paaj Lug

Download


Yexus, Koj tuag saum ntoo khaublig
Hab sawv rov lug cawm cov kws pluj
Thov zaam kuv tej kev txhum taagntsho
Ua kuv tug Cawmseej, Tswv, Phoojywg
Hloov lub neej hab khu dlua tshab
Hab paab kuv ua lub neej rua Koj

All Versions & Translations