Bemba Language (Chibemba)

Yesu, we wafwile pacapindama
Nokushukuka mu kupususha abaluba
Ngelela yonse amasambi
Ube Kapususha, Infumu ne ichibusa
Mpilibula ukuba umupya
Elyo Mungafwe, ngikalila Imwe

Umushikakulo Wepusukilo

Download
All Versions & Translations